Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > Chinfa Datasheet > Chinfa-11

512-P KDD40-24S04 HDD60-24S12-T TDD40-05S2 KDD25-24T02 HDD55-12T512-T HDD60-24S15-P FDD01-12S0 TDD05-15S5 FDD12-0515T4 HDD60-48S15-P FDD12-12D4 KDD25-24D02 FDD15-05S1 RDD05-15S3 RDD05-15D3 HDD60-48D12-T KDD25-12D03 TDD40-15D2 HDD60-12D15-P RDD05-03S2 WDD20-15D2 TDD15-05S2 TDD40-1

Chinfa dataark Catalog-11

Part NoProdusentApplikasjon
TDD15-12D3 Chinfa15 W DC/DC converter,input voltage 35-75 V, output voltage +/-12 V, output current +/-630 mA
HDD55-12T512-P Chinfa55 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage 5V/+/-12 V, output current 5A/+/-1.25A
KDD40-24S04 Chinfa48 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage +24V, output current 2000 mA
HDD60-24S12-T Chinfa60 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage 12 V, output current 5000 mA
TDD40-05S2 Chinfa40 W DC/DC converter,input voltage 18-60 V, output voltage 5 V, output current 8000 mA
KDD25-24T02 Chinfa26.5 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage +5V/+/-15V, output current +3500/+/-300 mA
HDD55-12T512-T Chinfa55 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage 5V/+/-12 V, output current 5A/+/-1.25A
HDD60-24S15-P Chinfa60 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage 15 V, output current 4000 mA
FDD01-12S0 Chinfa1 W DC/DC converter,input voltage 4.5-5.5 V, output voltage 12 V, output current 84 mA
TDD05-15S5 Chinfa6 W DC/DC converter,input voltage 18-72 V, output voltage 15V, output current 400 mA
FDD12-0515T4 Chinfa12 W DC/DC converter,input voltage 10-36 V, output voltage 5/+/-15 V, output current 1.5A/+/-0.16A
HDD60-48S15-P Chinfa60 W DC/DC converter,input voltage 36-72 V, output voltage 15 V, output current 4000 mA
FDD12-12D4 Chinfa12 W DC/DC converter,input voltage 10-36 V, output voltage +/-12 V, output current +/-500 mA
KDD25-24D02 Chinfa25 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage +/-12 V, output current +1800/-300 mA
FDD15-05S1 Chinfa10 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage 5 V, output current 2000 mA
RDD05-15S3 Chinfa6 W DC/DC converter,input voltage 35-75 V, output voltage +15V, output current 400 mA
RDD05-15D3 Chinfa6 W DC/DC converter,input voltage 35-75V, output voltage +/-15V, output current +/-200 mA
HDD60-48D12-T Chinfa60 W DC/DC converter,input voltage 36-72 V, output voltage 12V/12 V, output current 2.5A/2.5A
KDD25-12D03 Chinfa25 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage +/-15 V, output current +1400/-300 mA
TDD40-15D2 Chinfa42 W DC/DC converter,input voltage 18-60 V, output voltage +/-15 V, output current +/-1400 mA
HDD60-12D15-P Chinfa60 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage 15V/15 V, output current 2A/2A
RDD05-03S2 Chinfa5 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage +3.3V, output current +1500 mA
WDD20-15D2 Chinfa20 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage +/-15 V, output current +/-670 mA
TDD15-05S2 Chinfa15 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage 5 V, output current 3000 mA
TDD40-15S3 Chinfa42 W DC/DC converter,input voltage 35-75 V, output voltage 15 V, output current 2800 mA
RDD05-15D1 Chinfa6 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage +/-15V, output current +/-200 mA
FDD03-12D5A Chinfa3 W DC/DC converter,input voltage 18-72 V, output voltage +/-12 V, output current +/-125 mA
FDD25-03S1 Chinfa20 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage 3.3 V, output current 6000 mA
FDD03-1515D5A Chinfa3 W DC/DC converter,input voltage 18-72 V, output voltage 15/15 V, output current 100/100 mA
FDD05-03S4 Chinfa5 W DC/DC converter,input voltage 9-36 V, output voltage +/-3.3 V, output current 1500 mA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12