Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > Etron Datasheet > Etron-3

5TS-8 EM564081BC-85E EM566168 EM637327Q-8 EM6A9320BI-3.3 EM636327TQ-10 EM638165TS-7

Etron dataark Catalog-3

Part NoProdusentApplikasjon
EM636327JT-8 Etron125MHz 512 x 32 high speed synchronous graphic DRAM (SGRAM)
EM639165TS-8 EtronPC100/CL2 8M x 16bits SDRAM
EM564081BC-85E Etron70ns 512K x 8 low power SRAM
EM566168 Etron55ns 1M x 16 pseudo SRAM
EM637327Q-8 Etron125MHz 1M x 32 SGRAM
EM6A9320BI-3.3 Etron300MHz 2.8V 4M x 32 DDR SDRAM
EM636327TQ-10 Etron100MHz 512 x 32 high speed synchronous graphic DRAM (SGRAM)
EM638165TS-7 Etron143MHz 4M x 16 synchronous DRAM (SGRAM)

1 2 3