Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > Honey Technology Datasheet > Honey Technology-35

30 KBU4M BZV85/C24 1N4755 BZX2C180V 10HC BZX97/C9V1 1N968B 20HCB 1N963A 3.6BSB 16BSB 1N4744 24HSA 20BS 9.1BS KBPC110 KBPC10005 KBP201 7.5HSC 1N4150 33HSA 9.1HSB 1N4735 BZV85/C110 10BSC BZX97/C6V8 HN9014

Honey Technology dataark Catalog-35

Part NoProdusentApplikasjon
ZMY16 Honey Technology16 V, 25 mA silicon planar power zener diode
ZMM13 Honey Technology13 V, 5 mA silicon planar zener diode
BZX85/C130 Honey Technology130 V, silicon planar power zener diode
KBU4M Honey Technology1000 V, 40 A single-phase silicon bridge
BZV85/C24 Honey Technology24 V, silicon planar power zener diode
1N4755 Honey Technology43 V, silicon planar power zener diode
BZX2C180V Honey Technology180 V, silicon planar power zener diode
10HC Honey Technology10 V, 20 mA silicon planar zener diode
BZX97/C9V1 Honey Technology9.1 V, 5 mA silicon planar zener diode
1N968B Honey Technology20 V, 6.2 mA, silicon planar zener diode
20HCB Honey Technology20 V, 10 mA silicon planar zener diode
1N963A Honey Technology12 V, 10.5 mA, silicon planar zener diode
3.6BSB Honey Technology3.6 V, 5 mA silicon planar zener diode
16BSB Honey Technology16 V, 5 mA silicon planar zener diode
1N4744 Honey Technology15 V, silicon planar power zener diode
24HSA Honey Technology24 V, 5 mA silicon planar zener diode
20BS Honey Technology20 V, 5 mA silicon planar zener diode
9.1BS Honey Technology9.1 V, 5 mA silicon planar zener diode
KBPC110 Honey Technology1000 V, 3 A single-phase silicon bridge
KBPC10005 Honey Technology50 V, 10 A single-phase silicon bridge
KBP201 Honey Technology100 V, 2 A single-phase silicon bridge
7.5HSC Honey Technology7.5 V, 5 mA silicon planar zener diode
1N4150 Honey Technology50 V, 200 mA, silicon epitaxial planar diode
33HSA Honey Technology33 V, 5 mA silicon planar zener diode
9.1HSB Honey Technology9.1 V, 5 mA silicon planar zener diode
1N4735 Honey Technology6.2 V, silicon planar power zener diode
BZV85/C110 Honey Technology110 V, silicon planar power zener diode
10BSC Honey Technology10 V, 5 mA silicon planar zener diode
BZX97/C6V8 Honey Technology6.8 V, 5 mA silicon planar zener diode
HN9014 Honey Technology30 V, NPN silicon expitaxial planar transistor

<< 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40