Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > Hynix Datasheet > Hynix-10

0C7202 GMS90C31Q40 HMS81008E HMS81032E HY51VS17403HGJ-6 GMS34004TM FCR3.52M5 HY51V18163HGT-7 GMS30012 GM71VS17403CLT-6 GMS90L31 GM82C765B HY57V161610DTC-6 GM71CS17800CLJ-6 GMS36004 GMS90L31Q16 GMS87C1202 HMS91C7432 HMS81C4360SK GMS77C1000 HMS81032E GMS81C5032 GMS97C52HPL GMS90C54

Hynix dataark Catalog-10

Part NoProdusentApplikasjon
HY51V18163HGJ-7 HynixDynamic RAM organized 1,048,576 words x 16bit, 70ns
HMS30C7202 Hynix1.8-3.3 V , 100 MHz, Highly modular design based
GMS90C31Q40 HynixROM/RAM size31 bytes/128 bytes, 40 MHz, 4.25-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
HMS81008E HynixROM/RAM size 8 K/448 bytes, 2-3.6 V , 4 MHz,8-bit single-chip microcontroller
HMS81032E HynixROM/RAM size 32 K/448 bytes, 2-3.6 V , 4 MHz,8-bit single-chip microcontroller
HY51VS17403HGJ-6 Hynix4,194,304 words x 4 bit EDO RAM, 3.3V, 60ns
GMS34004TM HynixProgram memory 512 bytes, 300KHz-500KHz, 4-5 V, 4 BIT single chip microcomputer
FCR3.52M5 Hynix3.52MHz, 4-bit single chip microcomputer
HY51V18163HGT-7 HynixDynamic RAM organized 1,048,576 words x 16bit, 70ns
GMS30012 HynixProgram memory 512 bytes, 300KHz-1MHz, 2-4 V, 4 BIT single chip microcomputer
GM71VS17403CLT-6 HynixCMOS DRAM 4,194,304 words x 4 bit, 3.3V, 60ns, low power
GMS90L31 HynixROM/RAM size31 bytes/128 bytes, 12 MHz, 2.7-3.6 V, 8 BIT single chip microcontroller
GM82C765B HynixFloppy disk subsystem controller
HY57V161610DTC-6 Hynix2 banks x 512K x 16 bit synchronous DRAM, LVTTL interface, 166MHz
GM71CS17800CLJ-6 HynixCMOS DRAM 2,097,152 words x 8 bit, 5.0V, 60ns, low power
GMS36004 HynixProgram memory 1,024 bytes, 300KHz-1MHz, 2-3.6 V, 4 BIT single chip microcomputer
GMS90L31Q16 HynixROM/RAM size31 bytes/128 bytes, 16 MHz, 2.7-3.6 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS87C1202 HynixROM/RAM size 2K/128 bytes, 2.2-6 V , 1-8 MHz,8-bit single-chip microcontroller
HMS91C7432 Hynix3.3 V , CMOS IC
HMS81C4360SK HynixROM/RAM size 60 K/1024 bytes, 4.5-5.5 V , 4 MHz,8-bit single-chip microcontroller
GMS77C1000 HynixEPROM programming/verify specification
HMS81032E HynixROM/RAM size 32K/448 bytes, 2-3.6 V , 4 MHz,8-bit single-chip microcontroller
GMS81C5032 HynixROM/RAM size32 Kb/448 bytes, 4 MHz, 2.2-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS97C52HPL HynixROM/RAM size8 bytes/256 bytes, 33 MHz, 4.25-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GMS90C54PL24 HynixROM/RAM size16 bytes/256 bytes, 24 MHz, 4.25-5.5 V, 8 BIT single chip microcontroller
GM71C17400CT-7 Hynix4,194,304 words x 4 bit CMOS dynamic RAM, 70ns
HY57V658020BLTC-75 Hynix4Mbit x 2 bank x 8 SDRAM, LVTTL, low power, 133MHz
HY57V161610DTC-15 Hynix2 banks x 512K x 16 bit synchronous DRAM, LVTTL interface, 66 MHz
GMS81032 HynixROM/RAM size 32.768/448 bytes, 4MHz, 8-bit single chip microcomputer
GMS87C2020K HynixROM/RAM size20 Kb/448 bytes,2.7-5.5 V, 1-4.5 MHz, CMOS single-chip 8-bit microcontroller

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24