Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > Leshan Radio Datasheet > Leshan Radio-13

UA MMBZ5230BLT1 1N5405G MMBZ5235BLT1 SMAJ30 DB-3 1N5236A SA130 MMBZ5260BLT1 HVU202B BC817-40LT1 P4KE82A MUN5332DW1T1 MMBT2484LT1 RB204S 1N5231B MMUN2130RLT1 MTZJ24A MMBD353LT1 RL155 P6KE15 KBU606 SMAJ7.0A MMBZ5253BLT1 05WS4C MMBZ5249BLT1 MM3Z18T1 1N5249B KBPC101

Leshan Radio dataark Catalog-13

Part NoProdusentApplikasjon
MMBZ5233BLT1 Leshan Radio6 V, 20 mA, 225 mW, semiconductor
DTA115EUA Leshan Radio50 V, digital transistor
MMBZ5230BLT1 Leshan Radio4.7 V, 20 mA, 225 mW, semiconductor
1N5405G Leshan Radio800 V, 3 A, general purpose GPP diode
MMBZ5235BLT1 Leshan Radio6.8 V, 20 mA, 225 mW, semiconductor
SMAJ30 Leshan Radio30 V, 1 mA, transient voltage suppressor
DB-3 Leshan Radio2 A, glass-sealed BI-directional trigger diode
1N5236A Leshan Radio7.5 V, 20 mA, zener diode
SA130 Leshan Radio130 V, 1 mA, 500 W, transient voltage suppressor
MMBZ5260BLT1 Leshan Radio43 V, 3.0 mA, 225 mW, semiconductor
HVU202B Leshan Radio35 V, variable capacitance diode
BC817-40LT1 Leshan Radio45 V, general purpose transistor
P4KE82A Leshan Radio82 V, 1 mA, 400 W, transient voltage suppressor
MUN5332DW1T1 Leshan Radio50 V, dual bias resistor transistor
MMBT2484LT1 Leshan Radio60 V, low noise transistor
RB204S Leshan Radio400 V, 2 A, bridge rectifier
1N5231B Leshan Radio5.1 V, 20 mA, zener diode
MMUN2130RLT1 Leshan Radio50 V, bias resistor transistor
MTZJ24A Leshan Radio24 V, 5 mA, zener diode
MMBD353LT1 Leshan Radio7 V, dual hot carrier mixer diode
RL155 Leshan Radio600 V, 1.5 A general diode
P6KE15 Leshan Radio15 V, 1 mA, 600 W, transient voltage suppressor
KBU606 Leshan Radio800 V, 6 A, bridge rectifier
SMAJ7.0A Leshan Radio7.0 V, 1 mA, transient voltage suppressor
MMBZ5253BLT1 Leshan Radio25 V, 5 mA, 225 mW, semiconductor
05WS4C Leshan Radio400 mW, 5 mA, zener diode
MMBZ5249BLT1 Leshan Radio19 V, 6.6 mA, 225 mW, semiconductor
MM3Z18T1 Leshan Radio18 V, 5 mA, 200 mW, zener voltage regulator
1N5249B Leshan Radio19 V, 6.6 mA, zener diode
KBPC101 Leshan Radio100 V, 3 A, bridge rectifier

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>