Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > OKI Datasheet > OKI-64

3PB20 MSM51V18165B-50JS MSM7715GS-2K MG73PB20 MG63PB04 MSM5117400D-70TS-K MSM5117405C-50SJ MG65PB18 MSM5116165DSL-50JS MSM5117405D-50TS-K MSM14Q1020 MSC23436D-60BS10 MSC2313258A-70DS2 MSM5116160D-70TK MG73PB38 MSM7512BGS-K MSM51V18165B-60TS-K MSM514212-34ZS MSM9802-XXXRS ML7000-0

OKI dataark Catalog-64

Part NoProdusentApplikasjon
MSM5117400F-60SJ OKI4,194,304-word x 4-bit dynamic RAM
MG73PB20 OKICSA series
MSM51V18165B-50JS OKI1,048,576-word x 16-bit dynamic RAM
MSM7715GS-2K OKIMulti-function telecommunication LSI
MG73PB20 OKICSA series
MG63PB04 OKI0.25mm embedded DRAM/Customer Structured Array
MSM5117400D-70TS-K OKI4,194,304-word x 4-bit dynamic RAM
MSM5117405C-50SJ OKI4,194,304-word x 4-bit dynamic RAM
MG65PB18 OKI0.25mm embedded DRAM/Customer Structured Array
MSM5116165DSL-50JS OKI1,048,576-word x 16-bit dynamic RAM
MSM5117405D-50TS-K OKI4,194,304-word x 4-bit dynamic RAM
MSM14Q1020 OKI0.35 mm sea of gates arrays
MSC23436D-60BS10 OKI4,194,304-word x 36-bit dynamicRAM module
MSC2313258A-70DS2 OKI1,048,576- word x 32-bit DRAM module
MSM5116160D-70TK OKI1,048,576-word x 16-bit dynamic RAM
MG73PB38 OKICSA series
MSM7512BGS-K OKI1200 bps half duplex FSK modem - ITU-T V.23
MSM51V18165B-60TS-K OKI1,048,576-word x 16-bit dynamic RAM
MSM514212-34ZS OKI5,048-word x 8-bit line memory
MSM9802-XXXRS OKIVoice synthesis IC with built-in Mask ROM
ML7000-02MB OKISingle rail CODEC
MSM7542RS OKISingle rail CODEC
MSM14Q0530 OKI0.35 mm sea of gates arrays
MG73PB16 OKICSA series
MG114P22 OKISOG series
MSM5118160B-50JS OKI1,048,576-word x 16-bit dynamic RAM
MSM5117805D-70JS OKI2,097,152-word x 8-bit dynamic RAM
MSM5118165A-70TS-K OKI1,048,576-word x 16-bit dynamic RAM
MG74PB14 OKICSA series
MSM5118165B-60TS-L OKI1,048,576-word x 16-bit dynamic RAM

<< 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 >>