Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > Teccor Electronics Datasheet > Teccor Electronics-44

V5 SK008L Q6010RH5 L2008V8 Q4008RH4 P2300SD P1300EC Q5010LH5 Q4035NH5 Q2010LH5 P0304UC S6008V SK008R S1020L Q6X3 P3500ZA S4040N L2006V6 Q4010N4 S0512L Q6006DH4 S2008F1 Q2016NH4 P3500SA Q2010LH5 Q8008VH4 Q2040K7 QK025L6

Teccor Electronics dataark Catalog-44

Part NoProdusentApplikasjon
P2600SA Teccor Electronics220 V, sidactor device
K2200G Teccor Electronics230 V, 1 A sidac
L4004V5 Teccor Electronics400 V, 4 A sensitive triac
SK008L Teccor Electronics1000 V, 8 A SCR
Q6010RH5 Teccor ElectronicsAlternistor triac, 10A, 600 Volt
L2008V8 Teccor Electronics200 V, 8 A sensitive triac
Q4008RH4 Teccor ElectronicsAlternistor triac, 8A, 400 Volt
P2300SD Teccor Electronics190 V, high surge current sidactor device
P1300EC Teccor Electronics120 V, sidactor device
Q5010LH5 Teccor ElectronicsAlternistor triac, 10A, 500 Volt
Q4035NH5 Teccor Electronics400 V, 35 A alternistor triac
Q2010LH5 Teccor ElectronicsAlternistor triac, 10A, 200 Volt
P0304UC Teccor Electronics25 V, multiport sidactor device
S6008V Teccor Electronics600 V, 8 A SCR
SK008R Teccor Electronics1000 V, 8 A SCR
S1020L Teccor ElectronicsThyristor, 20 amperes, 100 volt
Q6X3 Teccor Electronics600 V, 0.8 A triac
P3500ZA Teccor Electronics320 V, four-port metallic line protector
S4040N Teccor Electronics400 V, 40 A SCR
L2006V6 Teccor Electronics200 V, 6 A sensitive triac
Q4010N4 Teccor Electronics400 V, 10 A triac
S0512L Teccor ElectronicsThyristor, 12 amperes, 50 volt
Q6006DH4 Teccor Electronics600 V, 6 A alternistor triac
S2008F1 Teccor ElectronicsThyristor, 8 amperes, 200 volt
Q2016NH4 Teccor Electronics200 V, 16 A alternistor triac
P3500SA Teccor Electronics320 V, sidactor device
Q2010LH5 Teccor Electronics200 V, 10 A alternistor triac
Q8008VH4 Teccor Electronics800 V, 8 A alternistor triac
Q2040K7 Teccor ElectronicsAlternistor triac, 40A, 200 Volt
QK025L6 Teccor Electronics1000 V, 25 A alternistor triac

<< 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50