Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > Vishay Datasheet > Vishay-76

Y17G-3 TSOP1238 TSOP1730SE1 BYT54K TSOP2840SB1 TSOP2156YA1 S913TR BZM55C TEMT1000 SFH628A-3 DG201BAK BZM55C56 TZS4717 BZG03C18 TLMH3100 DZ23C43 TSOP1237WI1 BZT03D82 TSOP4130 BFQ67R DZ23C51 TSOP1138SA1 1N4691 TSOP1837SS3VA TZMC47 TZM5246B TZQ5259B 1N4680

Vishay dataark Catalog-76

Part NoProdusentApplikasjon
BZX85B12 Vishay12V, 1W zener diode
TLHY4605 VishayStandard Yellow(585nm) LED
CNY17G-3 VishayOpto isolator for safety application
TSOP1238 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 38kHz
TSOP1730SE1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 30kHz
BYT54K VishayFast recovery rectifier for general purpose applications for power conversion
TSOP2840SB1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 40kHz
TSOP2156YA1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 56kHz
S913TR VishayRF MOSMIC (MOS Monolithic Integrated Circuit) transistor
BZM55C VishayZener diode
TEMT1000 VishayPhoto transistor
SFH628A-3 VishayLow current input optocoupler, 5.3 kV
DG201BAK VishayImproved quad CMOS analog switches, +/-22-V supply voltage rating, low on-resistance 45Ohm
BZM55C56 Vishay56V zener diode
TZS4717 Vishay43V zener diode
BZG03C18 Vishay16.8V, 3W zener diode
TLMH3100 VishayHigh-eff. red (635 nm) SMD LED
DZ23C43 VishayZener diode
TSOP1237WI1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 36.7kHz
BZT03D82 Vishay73.8V zener and suppressor diode
TSOP4130 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 30kHz
BFQ67R VishayNPN small signal RF transistor
DZ23C51 VishayZener diode
TSOP1138SA1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 38kHz
1N4691 Vishay6.2V zener diode
TSOP1837SS3VA VishayPhoto module for PCM remote control systems, 36.7kHz
TZMC47 Vishay47V zener diode
TZM5246B Vishay16V zener diode
TZQ5259B Vishay39V zener diode
1N4680 Vishay2.2V zener diode

<< 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94