Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > Vishay Datasheet > Vishay-77

LY5401 TZM5249B CNY75A BZT03C110 TSOP1836 BZT03D24 BZX84C18 TSOP1138KS1 BZT03C24 BZG04200 BZG05C43 TSOP1240KA1 TZM5244B TSOP1837 TSOP5236 TZQ5226B TLHE4200 TSOP1240XG1 TSOP1736CB1 TSUS5400 TSOP1736KS1 BZX85B18 BZM55B7V5 BZW03C22 BYG21M TLUR5401 BZG05C4V7 SF5400

Vishay dataark Catalog-77

Part NoProdusentApplikasjon
BZT55C30 Vishay30V zener diode
BZG04110 Vishay110V suppressor diode
TLLY5401 VishayLow current Yellow (585 nm) LED
TZM5249B Vishay19V zener diode
CNY75A VishayOpto isolator for safety application
BZT03C110 Vishay104V zener and suppressor diode
TSOP1836 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 36kHz
BZT03D24 Vishay21.6V zener and suppressor diode
BZX84C18 VishayZener diode
TSOP1138KS1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 38kHz
BZT03C24 Vishay22.8V zener and suppressor diode
BZG04200 Vishay200V suppressor diode
BZG05C43 Vishay43V, 3W zener diode
TSOP1240KA1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 40kHz
TZM5244B Vishay14V zener diode
TSOP1837 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 36.7kHz
TSOP5236 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 36kHz
TZQ5226B Vishay3.3V zener diode
TLHE4200 VishayStandard Yellow(590nm) LED
TSOP1240XG1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 40kHz
TSOP1736CB1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 36kHz
TSUS5400 VishayGaAs 950 nm standard IR emitter
TSOP1736KS1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 36kHz
BZX85B18 Vishay18V, 1W zener diode
BZM55B7V5 Vishay7.5V zener diode
BZW03C22 Vishay20.8V zener and suppressor diode
BYG21M VishayFast recovery rectifier for general purpose applications for power conversion
TLUR5401 VishayStandard Red(660nm) LED
BZG05C4V7 Vishay4.7V, 3W zener diode
SF5400 VishayUltra fast recovery rectifier for general purpose applications for power conversion

<< 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94