Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > Honey Technology Datasheet > Honey Technology-18

8 3.0BSB 4.7HCC BZX2C75V BZX85/C43 P22VB 20HCC 8.2HSA 1N5258 1N5245 3.9HS 3.3HSB 13BSA HN8050C BZV85/C68 1N4729 7.5HCA KBPC610 BZV85/C8V2 ZPD13 39HSD BZX55/C4V3 1N961B DD1400 24HSD 30BSA 16HCA W01

Honey Technology dataark Catalog-18

Part NoProdusentApplikasjon
2.4HC Honey Technology2.4 V, 20 mA silicon planar zener diode
ZMM3.9 Honey Technology3.9 V, 5 mA silicon planar zener diode
BZX2C6V8 Honey Technology6.8 V, silicon planar power zener diode
3.0BSB Honey Technology3.0 V, 5 mA silicon planar zener diode
4.7HCC Honey Technology4.7 V, 20 mA silicon planar zener diode
BZX2C75V Honey Technology75 V, silicon planar power zener diode
BZX85/C43 Honey Technology43 V, silicon planar power zener diode
P22VB Honey Technology22 V, 10 mA silicon planar power zener diode
20HCC Honey Technology20 V, 10 mA silicon planar zener diode
8.2HSA Honey Technology8.2 V, 5 mA silicon planar zener diode
1N5258 Honey Technology36 V, 3.4 mA, silicon planar zener diode
1N5245 Honey Technology15 V, 8.5 mA, silicon planar zener diode
3.9HS Honey Technology3.9 V, 5 mA silicon planar zener diode
3.3HSB Honey Technology3.3 V, 5 mA silicon planar zener diode
13BSA Honey Technology13 V, 5 mA silicon planar zener diode
HN8050C Honey Technology25 V, NPN silicon expitaxial planar transistor
BZV85/C68 Honey Technology68 V, silicon planar power zener diode
1N4729 Honey Technology3.6 V, silicon planar power zener diode
7.5HCA Honey Technology7.5 V, 20 mA silicon planar zener diode
KBPC610 Honey Technology1000 V, 6 A single-phase silicon bridge
BZV85/C8V2 Honey Technology8.2 V, silicon planar power zener diode
ZPD13 Honey Technology13 V, 5 mA silicon planar zener diode
39HSD Honey Technology39 V, 5 mA silicon planar zener diode
BZX55/C4V3 Honey Technology4.3 V, 5 mA silicon planar zener diode
1N961B Honey Technology10 V, 12.5 mA, silicon planar zener diode
DD1400 Honey Technology14000 V, 20 mA fast recovery high voltage silicon rectifier
24HSD Honey Technology24 V, 5 mA silicon planar zener diode
30BSA Honey Technology30 V, 5 mA silicon planar zener diode
16HCA Honey Technology16 V, 10 mA silicon planar zener diode
W01 Honey Technology100 V, 1.5 A single-phase silicon bridge

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>