Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > Honey Technology Datasheet > Honey Technology-25

100 BZV85/C15 1N5266 ZMM22 KBP210 KBPC601 1N4749 KBU4A ZMY62 4.7HS 10BSB CDG26 BZX2C5V1 HN/BC338 BZX85/C150 1N5277 1N4748 BZX85/C5V6 HN9012 KBU8D ZM4736 5.1HCA BZX85/C200 KBL04 P600G BZV85/C43 2.2HCA 1N973

Honey Technology dataark Catalog-25

Part NoProdusentApplikasjon
1N5402 Honey Technology200 V, 3 A, plastic silicon rectifier
BZX2C160V Honey Technology160 V, silicon planar power zener diode
ZMY100 Honey Technology100 V, 5 mA silicon planar power zener diode
BZV85/C15 Honey Technology15 V, silicon planar power zener diode
1N5266 Honey Technology68 V, 1.8 mA, silicon planar zener diode
ZMM22 Honey Technology22 V, 5 mA silicon planar zener diode
KBP210 Honey Technology1000 V, 2 A single-phase silicon bridge
KBPC601 Honey Technology100 V, 6 A single-phase silicon bridge
1N4749 Honey Technology24 V, silicon planar power zener diode
KBU4A Honey Technology50 V, 40 A single-phase silicon bridge
ZMY62 Honey Technology62 V, 10 mA silicon planar power zener diode
4.7HS Honey Technology4.7 V, 5 mA silicon planar zener diode
10BSB Honey Technology10 V, 5 mA silicon planar zener diode
CDG26 Honey Technology4 V, silicon planar biasing diode
BZX2C5V1 Honey Technology5.1 V, silicon planar power zener diode
HN/BC338 Honey Technology30 V, NPN silicon expitaxial planar transistor
BZX85/C150 Honey Technology150 V, silicon planar power zener diode
1N5277 Honey Technology160 V, 0.8 mA, silicon planar zener diode
1N4748 Honey Technology22 V, silicon planar power zener diode
BZX85/C5V6 Honey Technology5.6 V, silicon planar power zener diode
HN9012 Honey Technology30 V, PNP silicon expitaxial planar transistor
KBU8D Honey Technology200 V, 80 A single-phase silicon bridge
ZM4736 Honey Technology6.8 V, silicon planar power zener diode
5.1HCA Honey Technology5.1 V, 20 mA silicon planar zener diode
BZX85/C200 Honey Technology200 V, silicon planar power zener diode
KBL04 Honey Technology400 V, 4 A single-phase silicon bridge
P600G Honey Technology400 V, 6 A plastic silicon rectifier
BZV85/C43 Honey Technology43 V, silicon planar power zener diode
2.2HCA Honey Technology2.2 V, 20 mA silicon planar zener diode
1N973 Honey Technology33 V, 3.8 mA, silicon planar zener diode

<< 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40