Path:okDatasheet > Semiconductor Datasheet > Mitsubishi Datasheet > Mitsubishi-152

38067EBDXXXGP M38B57E5-XXXFP M38226MCHXXXHP M38042FF-XXXFP M38066E9DXXXFS M38251M4-XXXFS M38225M2HXXXFS M38255EDMGP M38225E1HGP M38223MA-XXXHP M38198MB-XXXFS M38259M2DXXXHP M38251M1DXXXGP M38045F5-FP 2SC1968A M38041MD-XXXSP M38225MCHXXXGP M38044F7-XXXHP FK25SM-6 M38031F7-SP M5M51

Mitsubishi dataark Catalog-152

Part NoProdusentApplikasjon
MF-156DS-TR123-030 MitsubishiSone/SDH transceiver
M38067EBDXXXGP MitsubishiRAM size 1024bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38B57E5-XXXFP MitsubishiRAM size 1024 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38226MCHXXXHP MitsubishiRAM size 896 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38042FF-XXXFP MitsubishiRAM size 384bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer
M38066E9DXXXFS MitsubishiRAM size 896bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38251M4-XXXFS MitsubishiRAM size 256 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38225M2HXXXFS MitsubishiRAM size 768 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38255EDMGP MitsubishiRAM size 768 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38225E1HGP MitsubishiRAM size 768 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38223MA-XXXHP MitsubishiRAM size 512 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38198MB-XXXFS MitsubishiRAM size 1536bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38259M2DXXXHP MitsubishiRAM size 2048 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38251M1DXXXGP MitsubishiRAM size 256 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38045F5-FP MitsubishiRAM size 768bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
2SC1968A MitsubishiSilicon NPN epitaxial planar type transistor
M38041MD-XXXSP MitsubishiRAM size 256bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer
M38225MCHXXXGP MitsubishiRAM size 768 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38044F7-XXXHP MitsubishiRAM size 640bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer
FK25SM-6 Mitsubishi25A power mosfet for high-speed switching use
M38031F7-SP MitsubishiRAM size 256bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M5M51008CRV-70X Mitsubishi1048576-bit (131072-word by 8-bit) CMOS static RAM
M38030FC-HP MitsubishiRAM size 192bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38C24F1-HP MitsubishiRAM size640 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38860F6A-XXXGP MitsubishiRAM size 192bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer
M38035ME-XXXHP MitsubishiRAM size 768bytes single chip 8-bit CMOS microcomputer
M38227M3HXXXFS MitsubishiRAM size 1024 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38039F7-HP MitsubishiRAM size 2048bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38220E6MGP MitsubishiRAM size 192 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer
M38C28M7-XXXHP MitsubishiRAM size1536 bytes; single-chip 8-bit CMOS microcomputer

<< 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 >>